Cirurgia Refractiva

Miopia / Hipermetropia / Astigmatisme

Aquesta cirurgia té per objectiu la correcció de les ametropies (miopia, hipermetropia i/o astigmatisme)  que permeti una visió correcta sense l’ús d’ulleres o lents de contacte.

Tipus de cirurgia refractiva

Existeixen diferents tècniques en funció del tipus i de la gravetat del defecte. La més comuna és l’anomenat tractament mitjançant LASER EXCIMER per la tècnica de LASIK.

Cirurgia LASER

El LASER excimer modela la superfície corneal per reduir o eliminar la necessitat d’utilitzar ulleres o lents de contacte en casos de miopia, hipermetropia i/o astigmatisme.  Nosaltres estem treballant amb el LASER excimer des de 1993. Durant aquest període hem utilitzat LASER de diferents generacions millorant els resultats dia a dia.

El procés de modelat pot fer-se de dues formes: en la superfície de la còrnia amb la PRK o en les capes més profones de la còrnia amb el LASIK (LASER in situ Keratomileusis).

PRK

En la PRK s’aplica el LASER directament sobre la superfície de la còrnia, cosa que produeix dolor i precisa que es tapi l’ull durant dos o tres dies. A més, encara que s’obtenen bons resultats en miopies baixes, si s’intenten corregir miopies moderades poden aparèixer cicatrius cornials que retarden la recuperació visual. Degut a aquests inconvenients utilitzem el LASIK en quasi tots el nostres pacients.

LASIK

En el LASIK el tractaments LASER s’aplica a les capes més profundes de la còrnia. Per accedir a aquestes capes s’aixeca un disc cornial. Aquesta maniobra es pot realitzar amb un microqueratom automàtic o bé amb un LASER de FEMTOSEGONS

Habitualment nosaltres utilitzem aquest últim perquè les complicacions, que són extremadament rares, milloren de 1/1000 a 1/ 15.000 respecte al primer. Practicat el disc cornial es remodela la còrnia canviant la seva curvatura  a fi de corregir els defectes refractius. Per finalitzar es col·loca el disc cornial en el seu lloc sense necessitat de sutura.

El LASIK és un procediment ràpid i segur que es realitza amb anestèsia tòpica (gotes) i no requereix ingrés hospitalari, és per això que és la nostra tècnica d’elecció. Transcorregut un període de cicatrització relativament curt el pacient pot desenvolupar la seva activitat sense ulleres o lents de contacte.
En casos de graduacions molt altes, alguns pacients poden quedar amb un petit defecte residual, generalment baix, i precisen correcció per realitzar algunes tasques. En aquests casos és pot plantejar una reintervenció.

Lents Epicapsulars

Tècnica indicada en ametropies molt elevades i/o quan la còrnia és massa prima per ser modelada. Consisteix en la implantació de una lent intraocular correctora en la càmera posterior de l’ull, en l’espai situat entre l’iris i el cristal·lí.
És un procediment ràpid i segur que es realitza amb anestèsia tòpica (gotes), que no requereix ingrés hospitalari i amb el que s’obtenen resultats excel·lents.

Clear Lens / Cristal·lí transparent

Tècnica indicada en pacients de més de 50 anys que consisteix en extreure el seu cristal·lí natural transparent i substituir-lo amb una lent intraocular (LIO). Ocasionalment es requereix un tractament LASIK en un segon temps.

Preguntas frecuentes

No, es tracta d’una cirurgia de curta durada (10 minuts aproximadament), on existeix sensació de pressió (no dolor) en un moment de l’acte quirúrgic i de segons de durada, perfectament suportable.

Nosaltres no solem operar per sota dels 22 anys i sempre que no hi hagi hagut canvis substancials de graduació en els últims 2 anys.

No, un petit percentatge de pacients tenen contraindicada la cirurgia per diferents motius i la tècnica que millor s’adapta a cada defecte refractiu depèn de nombrosos factors que valorarà el seu cirurgià després d’una exhaustiva visita i realització de proves complementàries.

Sí, el futur embaràs no és contraindicació per a la cirurgia. L’embaràs és un estat metabòlic particular on existeix un accelerament dels defectes refractius en aquelles persones que no l’havien encara desenvolupat totalment, però no afecta a graduacions estables d’anys. Sí que és cert que durant la gestació i lactància no aconsellem sotmetre’s a cirurgia.

Som un centre on cadascun dels professionals té assignat sempre els seus pacients i és el mateix el que realitza un seguiment individualitzat tant de la valoració preoperatòria, com de l’acte quirúrgic i dels controls posoperatorios, creant-se una estreta i sota el nostre punt de vista imprescindible relació metge-pacient.

Depèn de l’activitat de cada persona, però es recomana 48 hores de baixa laboral; una setmana per a exercici físic intens (bicicleta, córrer) i tres setmanes per a pintar-se els ulls, saunes i busseig.

En principi són quatre: l’endemà de la intervenció, a la setmana, al mes i finalment als tres mesos, moment en què s’abandona el tractament posoperatorio amb col·liris.

No, la tècnica quirúrgica amb LASER és molt precisa però no exacta, s’accepten defectes òptics posoperatoris de fins a 0.50 dioptrias, mesura que en cap cas precisa de correcció amb ulleres i que té pràcticament la totalitat de la població.

El modelat amb el LASER només depèn de les diòptries prèvies i la còrnia és un teixit biològic en constant cicatrització i canvis de manera que depenent de la raça, edat, diòptries prèvies, etc la reversió del tractament pot ser diferent en cada pacient. De manera general, si en la vista dels tres mesos la correcció òptica és major de 0.50, es programa el que es denomina retoc, per a corregir aquesta graduació restant, la qual cosa només pasa en un 2% d’intervinguts o dit d’una altra manera, el 98% de pacients queden curats en un primer acte quirúrgic.

Es tracta de l’acte quirúrgic més sovint realitzat en el món, per la seva seguretat i benefici per al pacient. Però encara sent molt segur, com qualsevol acte quirúrgic, no està exempt de complicacions. Aquestes solen ser de 2 tipus,.
Les degudes al flap corneal són d’aproximadament 1/1000 amb microqueratomo mecànic i de 1/15-20000 amb laser de femtosegundos, és per això que sempre aconsellem a tots els pacients aquest últim mètode.
Les degudes a infeccions, són molt més estranyes 1/25-50000, però molt més greus, donada la complexitat dels tractaments antibiòtics en un teixit avascular com és la còrnia. També és cert que, degut a la seva raresa, mai hem tingut cap.

Contacta amb nosaltres